av Paul Harrison.


Jorden är helig.
Kosmos är gudomligt.


Innehåll Sajt index
Är du en Panteist?
Vad panteismen tror.
Hur panteismen kan gynna dig.
Varför panteismen behövs.
Introduktion till denna sajt.
Elements of pantheism.
History of pantheism and panentheism.
Web links.


Är Du en Panteist?

När du tittar ut mot natthimlen eller på bilder från Hubble Rymd Teleskopet, fylls du då av ÅÅH-känsla och förundran inför den överväldigande skönhet och kraft som universum utstrålar?

När du är mitt ute i naturen, i en skog, vid en sjö, på en bergstopp, känner du då någonsin en känsla av det heliga, som känslan av att vara i en stor katedral?

Tror Du att vi människor är och ska vara en del av Naturen, snarare än att sätta oss över den?

Om du kan säga ja till alla dessa frågor, då har du troligen sympati för panteismen.

Är du skeptisk över en Gud separerad från, och utanför, universum?

Känner du trots detta ett känslomässigt behov av religion, för en erkänsla av något större än ditt eget Jag eller människan som art?

Om du svarade ja, till dessa ytterligare frågor, då är troligen Panteismen som religion ditt naturliga hem.

Panteismen är en gammal religion – äldre än Buddism eller Kristendom. Varje religion i världen har fött panteistiska varianter.
Panteismen kan redan räkna hundratals millioner bland sina medlemmar.

De flesta Taoister är panteister, tillsammans med många Kinesiska, Japanska och Västerländska Buddister, djupekologer, hedningar, animister, de som följer ursprungsbefolkningarnas religioner, och många Unitariska Universalister. Hinduismen centrala filosofiska skrifter är panteistiska. Kristendomen och Islam har starka panteistiska underströmmar.

Ändå är Panteismen lite känd och ofta missförstådd. Den har ingenting att göra med ett panteon – tron på många Gudar. Den är varken teism eller ateism, utan transcenderar båda. Dess centrala grundsats är att universum är gudomligt (divine) och naturen är en helig (sacred) del av det gudomliga.

Panteismen är också framtidens religion. Hjälp till att främja på dess ankomst.
Kom hem till Panteismen. (Gör Panteismen till ditt hem.)

De här sidorna är avsedda att hjälpa dig att utforska Panteismens många fassetter (aspekter).


Vad Panteismen tror.

Vid sitt hjärta har panteismen vördnad för Universum som gudomligt
och Jordens natur håller den helig.

När vi säger UNIVERSUM ÄR GUDOMLIGT talar vi inte om en övernaturlig varelse. Vi uttalar oss om det sätt våra sinnen och våra känslor tvingar oss att svara på det överväldigande mysterium och den kraft som omger oss.

Vi är gjorda av samma materia som Universum. Vi är inte i exil, flyktingar här: vi är hemma. Det är här och inte någon annanstans som vi kan se det gudomliga ansikte mot ansikte. Om vi tror att vårt verkliga hem inte är här utan i ett land som ligger bortom döden – om vi tror att det gudomliga bara står att finna i gamla böcker, eller gamla byggnader, eller inom oss (den inre ockulta kunskapsvägen) – då kommer vi att se den här verkliga, vibrerande, strålande världen som genom en dunkel spegel.

Universum skapar oss, bevarar oss, tillintetgör oss. Det är djupt och gammalt bortom våra sinnens räckvidd. Det är vackert bortom vår förmåga att beskriva i ord. Det är komplext bortom vår vetenskaps förmåga att helt omfatta. Vi bör relatera till detta Universum med ödmjukhet, ÅHH-känsla, vördnad, hyllningar och genom sökandet av en djupare förståelse – med andra ord, på många av de sätt som de troende föhåller sig till sin Gud.

Detta gudomliga finns överallt inom dig och utanför dig och du kan aldrig åtskiljas från det.

Varhelst du är, det finns där med dig.
Varhelst du reser, följer det dig på vägen.
Vad som än händer dig, stannar det hos dig.

När vi säger JORDEN ÄR HELIG, menar vi det med samma beslutsamhet och vördnad som troende som talar om sin kyrka eller moske, eller deras helgons kvarlämnade relikter. Men åter igen gör vi inte något uttalande om det övernaturliga. Vi säger så här:

Vi är en del av naturen. Naturen gjorde oss och vid vår död återgår vi till naturen. Vi hör hemma i naturen och i våra kroppar. Det är här vi hör hemma; det är här vi måste finna och åstadkomma vårt paradis, inte i någon slags andlig värld på andra sidan graven. Om naturen är det enda paradiset, då är det enda helvetet att vara skild från naturen. När vi förstör naturen, skapar vi helvetet på jorden för andra arter och för oss själva.

Naturen är vår moder, vårt hem, vår trygghet, vår frid, vårt förflutna och vår framtid. Vi måste behandla naturen med dess innehåll och deras levnadsbetingelser så som troende behandlar sina tempel och skrin (sakrament), som heliga – att vördas, vårdas, bevaras i all sin invecklade och sköra skönhet.


Hur panteismen kan gynna dig.

Panteismen erbjuder den mest positiva och allomfattande inställningen till livet, till kroppen och till naturen som någon religion gör. Våra kroppar är inte moraliskt låga eller onda: de är goda. Naturen är inte ett återsken av något högre: den är det högsta. Livet är inte en färd till någon annanstans: det är själva målet. Vi bör göra det bästa av det så länge vi har det.

Panteismen har sina rötter i den nuvarande världen. Den förenar omsorg om människan, och omsorg om jorden. Den ställer livet, inte döden, i fokus för sin omsorg.

Vetenskaplig panteism har som sitt centrala motto:

Sinnets hälsa – kroppens hälsa – Jordens hälsa.

 • Sinnets hälsa:
  • Panteismen uppmuntrar ett sinnelag som accepterar världen: ett sinne som vaket uppmärksammar den vibrerande verkligheten, i kontakt med sina sinnesorgan, mottaglig för kroppens och universums energier. Ett sinne som är fullt vaken för naturen, öppet för ny kunskap, bejakande den naturliga världens skönhet.

Panteismen uppmuntrar ett sinnelag som accepterar livet, kroppen, och självet: ett sinnelag som inte är demoraliserat genom ständig skuld för arvssynden (ett kristet begrepp som syftar på Adams och Evas brutna löfte till Gud.) eller oförmågan att vara en martyr: ett sinnelag som är fritt från ängslan för döden och inte heller demoraliserat av risken för eviga straff bortom döden

Panteismen uppmuntrar ett sunt och friskt sinnelag som respekterar förnuft och bevis, ett sinnelag som inte accepterar trons nyckelbegrepp på grund av urgamla skrifter eller “guru”mästares påståenden, utan några rationella grunder. Panteismen kräver ingen tro på omöjliga händelser och hemliga uppenbarelser.

Panteismen tillfredställer vårt behov att visa vördnad inför något större än oss själva – utan att den någonsin vänder sin rygg åt jorden, och aldrig avlägsnar sig från bevisen vi har framför oss. Panteismen gjuter samman religion och vetenskap, materia och ande.

 • Kroppens hälsa: 
  • Transcendenta religioner – speciellt ursprunglig kristendom och Terevada Buddismen – har en negativ attityd till kroppen. Kroppen ses som en tillfällig behållare för själen, eller en avskyvärd säck med vidrigheter.

Panteismen har en totalt positiv attityd. Kroppen är naturlig och är lika helig som alla andra delar av naturen, dess glädjeämnen är goda och inte onda. Att se efter kroppen, bevara dess hälsa och kondition genom en hälsosam diet och träning, är sådant vi kan och bör göra utan en smygande skuldkänsla.

 • Jordens hälsa:
  • Hela Jorden, likaså kroppen, är för transcendenta religioner, endast ett temporärt övergångstadium som kommer att upphöra, förstöras före Yttersta Domedagen, eller vill upphöra när vi inser att den bara är en illusion.

Men denna Jord är inte en iscensatt plats och den är inte en illusion. Panteismen bejakar Jorden och upprättar naturen som dess heligaste tempel. Omsorg om Jordens hälsa är inte bara en fråga om människans överlevnad, inte bara en fråga om bevarandet av naturens mångfald och dess vildhet för vår förnöjelse. Det är en religiös plikt.


Varför panteismen behövs!

Vid inledningen av Tjugohundratalet (The Third Millennium) har vi blivit innevånare i kosmos. Genom Hubble teleskopets ögon har vi sett universum som vi aldrig har sett det förut. Vi har sett rymdens tomhet beströdd av galaxer så tätt som snö. Vi har sett stjärnor födas. Vi har funnit planetskivor runt stjärnor. Vi har funnit aminosyror i rymden.

I denna situation har det blivit omöjligt för oss att tro på Gudar skilda från universum, eller Gudar som skapat detta ogripbara väldiga som endast en ram för vår obetydliga närvaro.

Under samma generation har vi förlorat vårt medborgarskap på jorden, och riskerar att förlora vårt delikata fotfäste i kosmos. Vi har förvärvat makten att modifiera livet och förändra ekosystem. Makten att tömma oceanerna på fisk och att ändra klimatet. Makten att hota allt livs överlevnad på jorden, även vår egen existens.

Idag behöver vi religioner som ger ett kraftigt stöd för miljöaktioner. Ändå ger de tre största västerländska religionerna endast klent stöd.

Den här generationens religion måste mogna ikapp vår tid. Religionen måste återfödas i rymdåldern, in i vetenskapens och miljövårdens tidsålder.

As Carl Sagan wrote in Pale Blue Dot (1994):

A religion old or new, that stressed the magnificence of the universe as revealed by modern science, might be able to draw forth reserves of reverence and awe hardly tapped by the conventional faiths. Sooner or later, such a religion will emerge.

Den religionen existerar redan. Den moderna panteismen.


Introduktion till denna Vetenskaplig Panteism sajt.

De här sidorna vill vara en guide till Panteismen:

 • till dess rika historia, representerade av tänkare och texter från varje tradition från Hinduism, Buddism och Taoism till forntida Grekland, Rom, Islam and Kristendom, och varje tidsålder från the sixth century före vår tideräknings början till nutiden. För fullständighetens skull, har några Kristna, Muslimska and Judiska pan-en-teister inkluderats. Pan-en-teister tror att Gud är större än universum, (Transcendens) men också finns i universum och naturen. (s.k. Immanens)
 • Och till den Vetenskapliga Panteismens teori och praktik – från själv-existens och själv-organisation av kosmos och naturen, till de sätt på vilka vi kan ge sammanhang och celebrera vår tillhörighet och förenande med dem och med varandra, och skapa de sociala och environmental conditions för alla att njuta av denna vår hemahörighet.

Den Vetenskapliga Panteismen avser att vara en överensstämmande, (följdriktig), icke-dualistisk, empirisk och logisk inställning till panteism. Du behöver inte hålla med om allt eller ens det mesta på de här sidorna för att vara en panteist. Men om du gör det (håller med om det mesta) så vill jag gärna att du hör av dig – e-mail Paul Harrison at: harrison@dircon.co.uk Glöm inte att berätta var du kommer ifrån och vad du gör, så vi kan skapa ett nätverk. (Eftersom det här är en översättning så får du skriva på engelska 🙂

Vare sig du håller med eller inte, om du uppfattar dig som panteist gå med i Universal Pantheist Society vilken är öppen för alla slag av panteister.

Denna sajt och arbetet med den Vetenskapliga Panteismen pågår ständigt. Följande sidor finns redan tillgängliga. Nya sidor läggs till allt eftersom när breadwinning tillåter. Teorin summeras i Grundprinciperna prov översättning Länken på engelska går till Pauls original naturligtvis!

If you feel you can help to spread the message, on the Web or in any other way, checkout How you can help spread Pantheism and Having fun in newsgroups and forums.


Potential donors, sponsors and investors click here.


ELEMENTS OF PANTHEISM

Fundamentals

Basic principles of Scientific Pantheism.

What’s scientific about Scientific Pantheism?
Pantheism FAQs: panentheism, paganism, atheism, free will etc.

Scientific Pantheism debates

: discussions from the mail group. 

How you can help to spread Pantheism.

Principles

God and cosmos: the divine attributes – God’s powers and transcendence.
God and human response: the Idea of the Holy. 
God and society: the imaginary attributes – justice and love.
God and reality: the unrecognized attributes – flux and chaos.
The self-existent cosmos: cause and purpose.
The self-organizing cosmos: design and order. 
Matter and Mystery: materialism versus idealism.
Unity and diversity: the Many and the One. 
Gaia: Unity of life on Earth. 
Gaia’s mind: How we fell from unity.

Practice

Mystical union with Reality: pantheist meditation techniques.
Pantheist perception: regaining the child’s vision. 
Sacred time, sacred space: ceremony and celebration in pantheism.
Pantheist “churches”: What might they be like? 
Pantheist ethics: the rights of the sacred.
Elemental death: nature’s way. 
The divine cosmos: scriptural expression.

Polemics

The Afterlife: promises and problems. 
The perils of faith: abandoning reason.
Ethics and God: the shakiest foundation.
The Bible and the Environment: from dominion to destruction. 
Atheism and pantheism: the religious atheists. 

HISTORY OF PANTHEISM AND PANENTHEISM

History of Pantheism: introduction and index.
Varieties of pantheism: world-affirming and world-denying.
Sexual pantheisms.

Tribal religions

North American Indians: the spirituality of nature. 

Classical Greece and Rome

Greek materialism: Thales, Anaximander, Anaximenes.
Heraklitus – the priest of fire.
Zeno of Cittium – founding father of the Stoics.
Marcus Aurelius – the philosopher-emperor.
Plotinus – mystical union with the One.

Taoism and neo-Confucianism.

Lao Tzu – the Tao of Reality. 
Chuang Tzu – the butterfly philosopher of Taoism.
Chang Tsai – son of Heaven and Earth.

Hinduism

Upanishads – the secret wisdom of Hinduism.
Bhagavad Gita – the song of God.

Buddhism

Tantric Buddhism – sexual pantheism.

Judaism

Old Testament and Talmud – the omnipresence of God.

Islam

Ibn al-Arabi – the Sufi mystic.

Christianity

The New Testament: the Holy Spirit and Paul’s Christo-pantheism
The Gnostic orgiasts – releasing the light within
The Brethren of the Free Spirit – divine amorality.
Hildegard of Bingen – visions of divinity. 
Meister Eckhart – passing beyond God.
Thomas Aquinas – the angelic doctor.

Modern

Spinoza – the geometric philosopher.
Rousseau – the first romantic.
Pantheistic poets:
Wordsworth, Coleridge, Goethe, Tennyson, Whitman etc.
Hegel: the theology of history.
Ralph Waldo Emerson – the transparent eyeball.
Albert Einstein and the cosmic mystery.
The real theology of Star Trek – Gene Roddenberry’s pantheism

Coming shortly:

Hua Yen Buddhism
Zen Buddhism
Attar
Giordano Bruno
Ernst Haeckel
A. N. Whitehead
D. H. Lawrence
Teilhard de Chardin


LINKSPantheist links on the Web.
Universal Pantheist Society

: membership organization for all pantheists.

Swedish Pantheist Society
Spanish introduction
Portuguese introduction
Scientific Pantheism library

: articles, letters, poems.

Back


If you would like to spread the message of scientific pantheism, use the name pantheism and pantheist wherever possible, make your own pantheist homepage, include a link to Scientific Pantheism and to Universal Pantheist Society in your pages. For other ways of helping, see How you can help spread pantheism and Having fun with newsgroups and forums.


Suggestions, comments, criticisms to: Paul Harrison, e-mail: harrison@dircon.co.uk 


Copyright & copy: Paul Harrison 1996. Last updated: May 26, 1997.